Tájékoztató

Tájékoztató a vasútszakmai oktatók, üzemvezetői munkakörben foglalkoztatottak 2023 évre tervezett időszakos képzéséről, a vizsgabiztosok 2023 évre tervezett továbbképzéséről

 

A fenti képzésekkel (továbbiakban: továbbképzés) kapcsolatos feladatok ellátását a 19/2011. (V. 10.) NFM rendeletalapján a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet  Nonprofit Kft. szervezeti egységeként működő Vasúti Képzési Módszertani Központ (továbbiakban: központ) látja el.

Az NFM rendelet 9.§ (2) alapján: Az oktatónak és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottaknak a képzési módszertani központ által szervezett időszakos képzésen évente legalább egy alkalommal - a nyilvántartásba vétel évét kivéve - részt kell vennie.

A 15. § (5) alapján: A vizsgabiztosoknak évente - a kinevezés évét kivéve - legalább egy alkalommal a képzési módszertani központ által szervezett továbbképzésen kell részt venniük.

A továbbképzések általános szabályait a Vasúti Képzési Módszertani Központ hatályos eljárási rendje tartalmazza.

 

Jelentkezés a továbbképzésekre 2023 évben:

Az oktató és az üzemvezető munkakört betöltők részére az időszakos képzés főként a vasúti társaságokkal egyeztetett időpontban és helyen történik, melyen az érintettek vezénylés alapján vesznek részt.

A központ által - a vasúti társaságoktól függetlenül meghirdetett - időszakos képzés a központ által meghatározott, és a központ honlapján 2023. március 31-ig közzétételre kerülő ütemterv alapján történik.

A vasúti társaságokkal nem egyeztetett időpontokra egyénileg jelentkező oktató és vasútüzem- vezető munkakört betöltők az időszakos képzésre, valamint a vizsgabiztosok az éves továbbképzésre a VKMK honlapján az alkalmazások menüpontban található Képzési regisztrációs és jelentkezési rendszer (KéReg) elektronikus felületen jelentkezhetnek legkésőbb a képzés napját megelőző 5. munkanapig az adott képzésre meghirdetett létszámkeret beteltéig.

Az elérhető képzésekre a résztvevők (személyes és számlázási) adataik megadásával tudnak regisztrálni. A felhasználók regisztrációjához sok adatot meg kell adni, amelyek szükségesek a képzés jelentkezésénél és a képzések után keletkező dokumentumok előállításához.

A továbbképzések egy részében a jogszabályi kötelezettség teljesítésének igazolása a jelenléti oktatáson való személyes megjelenés mellett, további feltétel teljesítéséhez is köthető. A további feltétel pl. elektronikus tananyag elsajátítása lehet. Az ezzel kapcsolatos döntést követően, a VKMK hírlevelében illetve a VKMK honlapján külön tájékoztatást fogunk megjelentetni.

Az elektronikus tananyaghoz való hozzáférést a központ együttműködő partnerei biztosítják. A hozzáférés biztosítása céljából a központ átadja a partnerének a jelentkező nevét, e-mail címét, szükség esetén a jelentkező kti azonosítóját. Amennyiben a jelentkező az adatátadással nem ért egyet, azt a jelentkezését követő öt munkanapon belül kifejezett nyilatkozatban kell jeleznie a központ felé a vkmk.tovabbkepzes@kti.hu email címen. (Adatvédelmi tájékoztató)

 

A továbbképzések lebonyolítása 2023 évben:

Ebben az évben is folytatjuk a vasútszakmai oktatók továbbképzésében a hagyományos továbbképzések mellett a tréning jellegű és - a mozdonyvezető gyakorlati oktatók esetében - a szimulátor berendezéssel támogatott időszakos képzéseket is.

2023. évtől kibővítésre kerül azon a vasúti társaságoknak a köre, amelyek oktatói számára tréning jellegű továbbképzést is szervezünk.

A mozdonyvezető vasútszakmai oktatók számára továbbra is szimulátor berendezéssel modellezett helyzetekben kerülnek megerősítésre a felügyelet alatti vezetési gyakorlat során szükséges oktatói kompetenciáik.

Két- illetve hároméves ciklus keretében, minden érintett oktatót mindkét illetve mindhárom továbbképzési formában részesítünk. Pl. az első évben tréning, a második évben szimulátor berendezéssel támogatott, a harmadik évben hagyományos képzést kapnak az érintettek.

A szimulátor berendezéssel támogatott képzés a KTI épületében kerül megtartásra. A másik két képzéstípus természetesen megtartható az eddigi vállalati helyszíneken is.

Élve a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által biztosított lehetőséggel, továbbra sem írásos formában kerül megkötésre a képzésben résztvevőkkel a felnőttképzési szerződés.

A felnőttképzési szerződés tartalmát - mint általános szerződési feltételeket - a központ a honlapján és a KéReg elektronikus felületen ismerteti meg a képzésben résztvevő személyekkel. Továbbá a központ - a KéReg elektronikus felületen keresztül - a jelentkezőknek legkésőbb a képzés megkezdése előtti második munkanapig megküldi a felnőttképzési szerződés általános szerződési feltételeit tartalmazó tájékoztatót.

A képzésben résztvevő saját felelőssége, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amely alapján a központ biztosan el tudja juttatni hozzá a felnőttképzési szerződés általános feltételeit tartalmazó tájékoztatót.

 

A továbbképzések díjának megfizetése 2023 évben:

A magánszemélyek és szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással nem rendelkező vasúti társaságok illetve képzőszervek esetében a továbbképzésen való részvétel feltétele, hogy a továbbképzés – VKMK Eljárási rendje szerinti – díja (Ft/fő) előre befizetésre kerül. A képzésen résztvevő az erről szóló igazolást legkésőbb 5 munkanappal a képzés megkezdése előtt a KéReg elektronikus felületen megküldi a központ részére.

Azok az egyéni befizetők, akik nem saját maguk finanszírozzák a továbbképzés díját - hanem költségviselőként a munkáltatót jelölik meg - kötelesek a díj átvállalásáról szóló munkáltatói nyilatkozatot is csatolni, ld. fentebb: Változások a KTI VKMK által lebonyolított alap-és továbbképzések jelentkezési rendszerében.

A szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással rendelkező vasúti társaságok, illetve képzőszervezetek esetében a továbbképzés - VKMK Eljárási rendje szerinti - teljes díja a szerződésben, vagy együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül elszámolásra.

Budapest, 2023.

                                                                                                           Hidasi Sándor

                                                                                                           központvezető