19/2011 NFM rendelet módosításáról

2024. 07. 10.

Tisztelt Vasúti társaságok, Képzőszervezetek, Partnereink!

 

2024.06.10-én megjelent a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 14/2024. (VI.10.) ÉKM rendelet. A módosítások 2024.07.10. napjától lépnek hatályba.

A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet (továbbiakban: Rendelet) számos helyen és tartalmát tekintve jelentős mértékben módosult, amelynek áttekintésében szeretnénk segítséget nyújtani ebben a hírlevélben.

A legfontosabb módosítások:

-          átképzés és átképző alapvizsga bevezetése,

-          helyi, városi és elővárosi vasúti pályahálózat esetében:

            o   a hálózatismereti képzés és vizsga fogalmának bevezetése,

            o   a vasúti járművezetői képzésnél, egyes esetekben, az általános szakmai ismeretek modul összevonása más modulokkal, és ezeknél a képzés megkezdése feltételeinek enyhítése,

            o   bevezetésre kerültek a vasúti járművezetők típus-, vonal- és hálózatismereti alapvizsgái meghosszabbításának speciális szabályai,

-           a vasúti társaságoknak készíteniük kell időszakos oktatási szabályzatot,

-           az időszakos oktatási ütemtervet, és annak módosításait a jövőben a VKMK-nak nem kell megküldeni,

-           a 6 évet meghaladó távollét esetén lehetőség van a vizsgára felkészülésre a vasúti társaság által biztosított konzultációval is,

-           azon képzési programok esetén, ahol a vizsgáztató szervezet vizsgaszabályzata tartalmazza a szükséges tudásanyagot és a vizsgakérdéseket, a képzési programban nem kötelező ezeket megjeleníteni, elegendő az adott vizsgaszabályzati részre (függelékre) hivatkozni,

-          az elméleti vasútszakmai, illetve különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók képzésére a VKMK kijelölhet más képzőszervezetet, amennyiben az alapképzésen csak az adott képzőszervezet saját főállású munkavállalói vesznek részt,

-          egyértelműsítésre került, hogy a képzésen résztevő a képzés indításakor érvényes vizsgaszabályzati függelék szerint vizsgáztatandó,

-          új szabályok kerültek bevezetésre az új vasúti pálya építése, illetve az egy évnél hosszabb ideig forgalomszüneteltetett vasúti pálya forgalomba helyezése esetén szükséges tájékoztatásról, értesítésről, képzésről, vizsgáztatásról (35/A.§),

-          új szabályok kerültek bevezetésre a vasúti infrastruktúra átalakítása, korszerűsítése esetén szükséges tájékoztatásról, értesítésről, képzésről, vizsgáztatásról (35/B.§),

-          módosultak a szabályok az új vasúti jármű, illetve meglévő vasúti jármű típusengedélyezése, átalakítást követő üzembe helyezési engedélye esetén szükséges tájékoztatásról, értesítésről, képzésről, vizsgáztatásról (35/C.§),

-          kiegészített előírások a megváltozott vasútbiztonsági szabályok esetén szükséges tájékoztatásról, értesítésről, képzésről, vizsgáztatásról (35/D.§),

-          a Rendelet 10.mellékletében felsorolt egyéb vasúti hatósági képzéseket kijelölés esetén más képzőszervezetet is végezheti,

-          új vizsgamegnevezések és vizsgamegfeleltetések felsorolása a rendelet átmeneti rendelkezéseiben a helyi, városi, illetve elővárosi vasúti pályahálózatra vonatkozóan bevezetett, az általános szakmai ismeretekkel összevont képzésekre/alapvizsgákra,

-          a Rendelet 1.mellékletének táblázata kiegészült új munkakörökkel,

-          a Rendelet 2.mellékletének 3-6.soraiban az időszakos oktatások esetén előírt minimális évenkénti óraszámok csökkentése, a teljes táblázatban a gyakorisági előírás törlése,

-          a Rendelet 3.mellékletének táblázataiból törlésre kerültek az alábbiak:

o   A vizsga megfeleltetése című oszlop – ezt a továbbiakban a vizsgáztató szervezet vizsgaszabályzata tartalmazza,

o   Minden munkakörnél, „A képzés témakörei” oszlopban a „Kiegészítő tananyagegységek” felsorolásból:

  •   egészségügyi ismeretek,
  •   munkavédelmi ismeretek,
  •   tűzvédelmi ismeretek,
  •   környezetvédelmi ismeretek,
  •   villamos felsővezetéki berendezés / harmadik sínes villamos berendezés ismeretek.

o   Néhány munkakörtől eltekintve „A képzés témakörei” oszlopban a „Kiegészítő tananyagegységek” felsorolásból:

  •   távközlő berendezés ismeretek,
  •   biztosítóberendezési ismeretek,
  •   gurítódombi berendezés ismeretek,
  •   veszélyes áruk szállításának ismerete

-          a Rendelet 3. melléklete kiegészült az új munkaköröknek megfelelő képzési/vizsgáztatási előírásokkal, valamint a vasúti járművezetői modulok esetén az általános szakmai ismeretek modullal összevont új képzések/vizsgák soraival,

-          a Rendelet 3. melléklete táblázataiban sok esetben módosultak a képzésen való részvétel feltételei, illetve a betölthető munkakörök felsorolása,

-          a Rendelet 3. mellékletének „4. Vasúti oktatók képzése” című táblázat szinte teljesen új tartalommal rendelkezik,

-          a Rendelet 3.mellékletének „5. Vasúti járművezető alapképzések” pontja kiegészítésre került új, a helyi, városi, továbbá elővárosi vasúti pályahálózatra érvényes vasúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges alapképzésekre vonatkozó szabályokkal (7.alpont),

-          a Rendelet 3.mellékletének 5.1. táblázatában, az általános szakmai ismeretek modul bemeneti feltételeinél a betöltött 20. életév módosult betöltött 18. életévre,

-          a Rendelet 3.mellékletének „5. Vasúti járművezető alapképzések” pontjának 5.1-5.4. táblázatai kiegészültek új sorokkal az általános szakmai ismeretek modullal történt összevonások miatt, valamint az 1. táblázatban bevezetett új munkakörökre vonatkozó sorokkal, továbbá több esetben módosultak a képzés bementei feltételeit, a képzés témaköreit, valamint a betölthető munkaköröket tartalmazó oszlopok tartalmai,

-          a Rendelet 10. melléklete kiegészült további, egyéb vasúti hatósági képzésekkel.

A módosítások tételes felsorolását, valamint a módosítások következményeinek összefoglalását a mellékelt táblázat tartalmazza.

A fentiekre tekintettel javasoljuk a módosult Rendelet, valamint mellékleteinek alapos áttanulmányozását, hogy a 2024.07.10. utáni időszakban az új/módosult előírások alkalmazása minél zökkenőmentesebb lehessen.

 

 

KTI VKMK