Tájékoztató szervezeti változásról

2019. 12. 14.

Tisztelt Partnereink!

 

Mint az Önök előtt is ismert, a 246/2019. (X. 24.) korm. rendelet 2020. január 1-től a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft-t jelölte ki Vasúti Vizsgaközpontnak. A kijelölés e módosítása szervezeti, elérhetőségi és lebonyolítási változásokat jelent a vasúti képzés és vizsgáztatás eddigi működésben a jövő évtől kezdődően. A jelenleg ismert információk alapján az alábbi tájékozató anyagot állítottuk össze partnereink számára, mely a főbb kérdésekben eligazítja az érdeklődőket.

 

 

Szervezeti változás

 

A Vasúti törvényben, a vonatkozó kormányrendeletekben, illetve miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően 2020. január 1-től a vasúti képzés és vizsgáztatás területén az alábbi szervezeti változások következnek be:

 • A Vasúti Vizsgaközpont átkerül a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-ből a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft-be.
 • A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-n belül új szervezeti egységként létrejön a Vasúti Képzési Módszertani Központ.

 

Az alapképzésekhez, az időszakos oktatásokhoz és a továbbképzésekhez kapcsolódó feladatok a Vasúti Vizsgaközpontból a KTI Nonprofit Kft-n belül létrejövő szervezeti egységhez, a Vasúti Képzési Módszertani Központhoz kerülnek át, többek között:

 • képzési programok jóváhagyása,
 • alapképzésekhez kapcsolódó bejelentések vétele (kezdete, szünetelése, folytatása, törlése),
 • alapképzésekhez kapcsolódó felmentések, mentesítések adása,
 • az időszakos oktatásokhoz kapcsolódó bejelentések vétele (oktatási ütemterv, nyilvántartása),
 • továbbképzések szervezése és lebonyolítása.

 

2020. január 1-től az előzőekben említett szervezeti egységek alapadatai az alábbiak szerint változnak:

 

1)        A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft-nél a Vasúti Vizsgaközpont elérhetősége:

 • címe:                              1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
 • postacíme:                      1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
 • e-mail:                              vvk.vizsgaszervezes@kavk.hu

                                      az e-mail címek személyenként is változnak!

 • telefonszám:                   + 36 1 371-5995
 • web elérhetőség:             www.vasutivizsgakozpont.hu

 

A Vasúti Vizsgaközpont szervezeti felépítése:

 • Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztály
 • Vasúti Vizsgaszervezési Osztály

 

A Vasúti Vizsgaközpont részére fizetendő vizsga-, eljárási és szolgáltatási díjakat, valamint a befizetésükre vonatkozó szabályokat a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakör betöltéséhez szükséges vizsgán való részvételért fizetendő díjak köréről és mértékéről, valamint azok megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet hatályba lépéséig a 2020. január 1-től hatályos Vizsgaszabályzat és Eljárási Rend tartalmazza.

A Vasúti Vizsgaközpont hatáskörébe tartozó vizsgák, eljárások és szolgáltatások díját:

-            a 2020. január 1-jén és azt követően a Vasúti Vizsgaközpont által lebonyolított vizsgáknál, valamint

-            a 2020. január 1-jén és azt követően a Vasúti Vizsgaközpont által teljesített eljárásoknál és szolgáltatásoknál

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára kell megfizetni.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. számlájára befizetett és fel nem használt összegek a befizető részére visszautalásra kerülnek, azok a Vasúti Vizsgaközpont részére NEM KERÜLNEK ÁTADÁSRA.

 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel – mint Vasúti Vizsgaközponttal – kötött szerződések, illetve megállapodások helyett 2020. január 1-től a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-vel új megállapodás megkötése válik szükségessé.

 

A Vasúti Vizsgaközpont 2020. január 1-től hatályos Vizsgaszabályzat és Eljárási Rendje megtalálható az alábbi linken: http://vasutivizsgakozpont.hu/vizsgaszabalyzat

 

2)        A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-n belül a Vasúti Képzési Módszertani Központ elérhetősége:

 • címe:                              1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
 • postacíme:                      1518 Budapest, Pf. 107.
 • e-mail:                            vasutikepzesmodszertan@kti.hu
 • telefonszám:                   + 36 1 371-5893
 • web elérhetőség:             www.kti.hu; www.vasutivizsgakozpont.hu

 

A Vasúti Képzési Módszertani Központ egységes szervezetként működik majd.

 

A Vasúti Képzési Módszertani Központ részére fizetendő, a Vasúti Képzési Módszertani Központ Eljárási Rendjében meghatározott eljárási és szolgáltatási díjakat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287584-00000017 számú számlára kell átutalni.

 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel – mint Vasúti Vizsgaközponttal – kötött szerződések, illetve megállapodások – a Vasúti Képzési Módszertani Központ feladataira vonatkozóan – tekintetében 2020. január 1-től a korábbi szerződések, illetve megállapodások módosítása, vagy új megállapodások kötése válik szükségessé, a megállapodás tárgyától függően, melyeknek az egyeztetése a vasúti társaságokkal, illetve képzőszervezetekkel folyamatban van.

 

A Vasúti Képzési Módszertani Központ 2020. január 1-től hatályos Eljárási Rendje megtalálható az alábbi linken: http://vasutivizsgakozpont.hu/vizsgaszabalyzat

 

A Vasúti Vizsgaközpontnál eddig használt alkalmazások elérhetősége nem változik!!!

 

http://vasutivizsgakozpont.hu/alkalmazasok/

 

 

Vasúti társasági vizsgák lebonyolításával kapcsolatos tájékoztató

 

2020. január 1-jétől a 19/2011 (V.10.) NFM rendelet 37.§. (15) bekezdése szerinti – a típusismeret, a vonal- és állomásismeret modulok időszakos vizsgáztatása tekintetében a vizsgáztató szervezetre vonatkozó – a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel kötött megállapodások lejárnak, és valamennyi vonal-, állomás- és típusismeret modulvizsga, valamint a különleges kötöttpályás közlekedési rendszerekhez tartozó egyes vizsgák vasúti társasági vizsgák lesznek.

 

A KTI Nonprofit Kft. épületében (1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.) a vizsgahelyszín és a felszerelés biztosítását a rendelkezésre álló termek és eszközök kis száma, valamint a vizsgáztató szervezetek nagy száma korlátok közé szorítja. Mint azt már 2019. év elején több fórumon is jeleztük, a vizsgák eddig megszokottak szerinti, zökkenőmenetes lebonyolítása a várható kapacitáshiány miatt a KTI Nonprofit Kft. épületében található vizsgatermekben nem lesz biztosítható.

A fentiek miatt kérjük a képző- és regisztrált szervezeteket, hogy – a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet előírásai szerint, a vizsgák zavartalan lebonyolíthatósága érdekében – megfelelő felszereltséggel rendelkező, előre leszervezett helyszínt biztosítani és a vizsgabejelentésekben ezt megadni szíveskedjenek!

 

A megfelelő felszereltséggel rendelkező, előre leszervezett helyszín biztosítására az alábbi két javaslatot tesszük:

 

1)        Saját számítógépes vizsgaterem kialakítása

ebben az esetben kérjük, vegyék figyelembe az alábbi technikai feltételeket:

 

-      Vizsgaszerver: Win7/ Win10 operációs rendszer (legalább 8GB RAM, újabb Intel I-3, I-5 vagy ezzel egyenértékű processzor.

-      A vizsgaszerveren és a vizsgakliens gépeken ugyanazon Windows verziónak ajánlott futnia (Win7/Win7, Win10/Win10)

-      Internetkapcsolat

-      230 port nyitása a tűzfalon. Ezen a porton keresztül zajlik az adatcsere, a kihelyezett szerver és a KTI-ben található szerver között.

-      MS SQL 2008 R2 Express

-      MS SQL 2008 R2 Managment Studio

 

2)        azon kis létszámú vasúti társaságok részére, ahol kevés vizsgatevékenység van, megoldás lehet a vizsga saját helyszínen történő megszervezése, és vizsgaszerver illetve vizsgakliens gépek bérlése.

 

Amennyiben a vasúti társasági időszakos vizsgákhoz a vasúti társaság vagy a képző- és regisztrált szervezet a számítógépes teszt vizsgáztatás informatikai hátterének (elektronikus vizsgáztatási felület) a tesztrendszert üzemeltető Vasúti Képzési Módszertani Központ által történő biztosítását igényli, akkor erre vonatkozóan kétoldalú megállapodást kell kötni az Eljárási Rendben meghatározott feltételek szerint.

 

 

 

Menetrendi segédkönyv módosítása

 

Tájékoztatjuk partnereinket, hogy a Menetrendi Segédkönyv módosítása a MÁV Zrt-től kapott tájékoztatás szerint 2019. december 15-én lép hatályba.

Mivel a KTI Vasúti Vizsgaközpont a módosításról szóló tájékoztatást, és a módosítás tartalmát 2019. december 7-én(!) illetve december 13-án(!) kapta meg, ezért az abban foglalt nagy mennyiségű, előre nem látott módosítás feldolgozása a hatálybalépésig nem tud megvalósulni, az időszakos vonal és állomásismereti kérdések aktualizálása minimum 60 napot vesz igénybe! Kérem, hogy a társasági időszakos vonal- és állomásismereti vizsgák tervezésénél/bejelentésénél ezt a tényt vegyék figyelembe!

 

 

Informatikai rendszer fejlesztése

 

A KTI Vasúti Vizsgaközpont – illetve a leendő Vasúti Képzési Módszertani Központ - online rendszerének folyamatban lévő informatikai fejlesztése miatt a képzésbejelentés során olyan adatok megadását kéri a rendszer, melyek korábban nem voltak szükségesek – oktatói és hallgatói névsor. Az adatbekérés fejlesztése még nem végleges, jelenleg tesztelés és adatfeltöltés alatt van, ezért a rendszer által kért adatok egyelőre nem kerülnek figyelembe vételre.

 

Ezért kérjük Önöket, hogy a képzések bejelentése során további tájékoztatásig az alábbi adatokat vegyék fel:

-            oktatónak jelöljék meg Nagy Zoltánt,

-            hallgatónak vegyenek fel egy fiktív nevet.

A vizsgaközpont az így rögzített képzésbejelentést kezelni tudja az informatikai rendszer fejlesztésének véglegesítéséig.

 

A végleges online felület használatával kapcsolatos képzésre várhatóan 2020. januárjában kerül sor, melynek részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk az érintetteket.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  Vasúti Vizsgaközpont